E-mail: paloma@palomafarmer.com  Phone: (650)796-9798 Yahoo! IM: paloma.farmer